Röjning, klippning och dikning

Kantklippning, Röjning, samt Dikning av Sannå Dalavägen

Under hösten kommer styrelsen att låta genomföra ytterligare en kantklippning,
ev. dikning samt röjning av växtlighet som växer in över vägområdet.

”Vägområde är det område som behövs för vägens bestånd, drift och underhåll. Förutom körbana ingår diken och dikenas slänter till bakslänts krön, eller till släntfot om vägen går på bank.” REV

”Vägområdet sträcker sig till en fri höjd, minst 4,60 m över vägen inom vägområdets fulla bredd. Alltså även utanför vägen över dikena. Om grenar från träd utanför vägområdet växer in mot och över vägen inom det ”fria rummet” skall dessa tas bort. Trädägare ska ges möjlighet att själv avlägsna grenarna.” REV

Styrelsen vill därmed be alla att senast 2010-11-07 se över sina häckar och buskar så dessa inte skymmer utfarter o sikt samt se över träd som växer ut över vägbanan.

Skiss fri sikt

Därefter kommer entreprenör att utföra nödvändig röjning.

Meddela gärna er mailadress till styrelsen.

styrelsen@sannadala.se