Genomfart till Hagryd Dala

Angående transporter över Sannå Dalavägen till Hagryd Dalavägen

Från och med 1 oktober 2021 har Styrelsen i Sannå Dalavägens vägsamfällighet beslutat, i samförstånd med Hagryd Dalavägens styrelse, att ta bort maxavgiften för transporter som framförs via Sannå Dalavägen. Ett avtal kommer att upprättas gällande just detta.
Har ni frågor, kontakta Hagryd Dalavägens vägsamfällighets styrelse.

Förestående transporter över Sannå Dalavägen skall aviseras till Sannå Dalavägens styrelse via mail: styrelsen@sannadala.se
Ange namn och adress, datum för transporter samt typ av transport enligt nedan. Avgifter skall inbetalas på bankgiro 288-1928.

  • Båt 800 kr/år
  • Pellets 350 kr/transport
  • Betong och andra tunga transporter 600 kr/transport.

I beloppen ingår även avgift (100:-) till berörd markägare, Carlson, den privata tomt som finns mitt emellan de båda vägsamfälligheterna.

Det är endast höga transporter som inte kommer under 158an som avses. Övrig trafik skall framföras på Hagryd Dalavägen.

Höga/tunga transporter orsakar ett högt slitage på Sannå Dalavägen och har medfört förhöjda kostnader för vägsamfälligheten.