Genomfart till Hagryd Dala

Avtal: Angående transporter över Sannå Dalavägen till Hagryd Dalavägen

Förestående transport/er över Sannå Dalavägen skall aviseras till Sannå Dalavägens styrelse. Via mejl styrelsen@sannadala.se Ange namn och adress, datum för transport/-er samt typ av transport enligt nedan. Avgifter skall inbetalas på bankgiro 288-1928.

Båt 800 kr/år, Pellets 350 kr/gång dock max 1400 kr/år, Nybyggnation 600 kr/gång max 3600 kr, Betong och andra tunga transporter 600 kr/transport. I beloppet ingår även avgift (100:-) till berörd markägare, Carlson, den privata tomt som finns mitt emellan de båda vägsamfälligheterna.

Poängteras bör att det endast är höga transporter som avses. Övrig trafik skall framföras på Hagryd Dalavägen!

Enligt ingånget avtal mellan Hagryd Dalavägens vägsamfällighet och Sannå Dalavägens vägsamfällighet 1997-10-22, så kan höga transporter, som inte kan passera vägporten under väg 158, framföras via Sannå Dalavägen, efter överenskommelse med Sannå Dalavägens styrelse. Enligt detta avtal skall transporterna debiteras fastighetsägaren med 500 kr/transport (med möjlighet till framtida indexuppräkning av avgiftens storlek). Enligt samma avtal kan bom eller dylikt på Sannå Dalavägen bli aktuellt om avtalet om betalning av avgifter inte respekteras.

Höga/tunga transporter orsakar ett högt slitage på Sannå Dalavägen och har medfört förhöjda kostnader för vägsamfälligheten. Respekten för avtalet är dålig och avgift betalas endast för en liten andel av alla transporterna till Hagryd Dala över Sannå Dalavägen.

Vid ett möte mellan de båda vägföreningarnas styrelser, konstaterades att en lösning måste till för att undvika stängning av Sannå Dalavägen. Alla var positiva till en reglerad avgift för transporter som går över Sannå Dala till Hagryd Dala. De båda styrelserna anser att den generella avgiften om 500 kr i det ursprungliga avtalet kan behöva vara olika beroende på typ av transport och att rimliga avgifter för fastighetsägare att betala är: Båt 800 kr/år, Pellets 350 kr/gång dock max 1400 kr/år, Nybyggnation 600 kr/gång max 3600 kr, Betong och andra tunga transporter 600 kr/transport. I beloppet ingår även avgift (100:-) till berörd markägare, Carlsson, den privata tomt som finns mitt emellan de båda vägsamfälligheterna.

Poängteras bör att det endast är höga transporter som avses. Övrig trafik skall framföras på Hagryd Dalavägen.

Förestående transport/er över Sannå Dalavägen skall aviseras till Sannå Dalavägens styrelse. Via mejl styrelsen@sannadala.se Avgifter skall inbetalas på bankgiro 288-1928.

Särö 2008-11-17