Föreningsstämma

Sannå-Dalavägens vägsamfällighet Ordinarie föreningsstämma 2011-03-26, kl 16.00 Släps församlingshem, stora salen

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna).

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010.

8. Revisionsberättelse för 2010.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2010.

10. Beslutspunkt: Ambitionsnivå snöröjning; Tillräckligt eller höjas/sänkas?

11. Beslutspunkt: Ny schablon för extra slitageavgift? Se bifogat förslag.

12. Inkomna motioner och skrivelse; Motioner skall ha inkommit senast 31/1-2011. Inga motioner har inkommit.

13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

(se budgetförslag 2011).

14. Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2011. Styrelsen föreslår oförändrad uttaxering för 2011.

15. Ekonomisk långsiktig plan.

16. Förfallodag för vägavgift 2011; 2011-05-31.

17. Val av styrelserepresentanter (5 st, varav två avgående) och suppleanter

(2 st).

18. Val av styrelseordförande (i övrigt konstituerar sig styrelsen självt).

19. Val av revisorer (2 st, varav en avgående).

20. Städ- och röjdag: 2:a söndagen i maj; 8/5-11 Kl 10.00.

21. Övriga frågor.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

23. Mötets avslutande.

Välkomna! Styrelsen