Viktig information till alla boende på Sannå-Dalavägen!

Vägföreningens styrelse har ett antal möten varje år och sköter det praktiska beträffande ekonomi, väghållning, planering och budgetering m.m. Sittande styrelse tycker inte det är så våldsamt betungande utan har tvärtom ganska trevligt tillsammans. Vägen är dock vårt gemensamma ansvar och det är fantastiskt trevligt om fler engagerar sig. Kom gärna på vår gemensamma städdag den 13/4 och träffa dina grannar. Vi tar en gemensam promenad längs vägen, plockar upp en o annan tomburk, klipper av en utstickande gren och grillar en korv eller två.

Vi står inför en större förändring för alla hushåll på vägen. 2017, (tror vi) kommer vi att få kommunalt vatten och avlopp på vår väg och i samband med det så väljer de flesta vägarföreningar att också gräva ner fiberkabel. Inför detta måste en hel del information skaffas och många beslut måste tas. Det är viktiga beslut för alla längs vägen och berör alla, inte minst ekonomiskt. Den första åtgärden är att bilda en avloppsförening. Föreningen bör bildas snarast och dess styrelse bör inte vara densamma som vägföreningens. Vi efterlyser därför dig som kan tänka dig att engagera dig i frågan. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper, bara en vilja att skapa bra förutsättningar för vårt kommande engagemang. Prata gärna med varandra om någon kan tänkas ta tag i detta och kom med på städdagen och anmäl ditt intresse eller meddela vägföreningen på styrelsen@sannadala.se

Ordföranden har ordet

Vi i styrelsen jobbar vidare med att få ner hastigheten på vägen.

Vi ser över olika alternativ där man tydligt kan se att det är en 30 väg vi kör på och hastigheter över detta inte är acceptabelt.

Vi har också sista åren sett en stor ökning av trafik mellan Hagryd dala och Sannådala och vice versa.

Vi kommer nu sätta upp nya skyltar där asfalteringen tar slut samt där vägen tar slut vid övergången till Hagryd dala för att få bort denna trafiken i möjligaste mån.

De fordon som inte kommer under viadukten vid Hagryd dala får givetvis köra genom Sannådala OM de ringer angivet tfn nummer och betalar in angiven summa.

Med hopp om en säkrare och lugnare väg med mindre slitage.

Gunnar Nilson

Föreningsstämma

Sannå-Dalavägens vägsamfällighet Ordinarie föreningsstämma 2011-03-26, kl 16.00 Släps församlingshem, stora salen

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna).

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010.

8. Revisionsberättelse för 2010.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2010.

10. Beslutspunkt: Ambitionsnivå snöröjning; Tillräckligt eller höjas/sänkas?

11. Beslutspunkt: Ny schablon för extra slitageavgift? Se bifogat förslag.

12. Inkomna motioner och skrivelse; Motioner skall ha inkommit senast 31/1-2011. Inga motioner har inkommit.

13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

(se budgetförslag 2011).

14. Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2011. Styrelsen föreslår oförändrad uttaxering för 2011.

15. Ekonomisk långsiktig plan.

16. Förfallodag för vägavgift 2011; 2011-05-31.

17. Val av styrelserepresentanter (5 st, varav två avgående) och suppleanter

(2 st).

18. Val av styrelseordförande (i övrigt konstituerar sig styrelsen självt).

19. Val av revisorer (2 st, varav en avgående).

20. Städ- och röjdag: 2:a söndagen i maj; 8/5-11 Kl 10.00.

21. Övriga frågor.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

23. Mötets avslutande.

Välkomna! Styrelsen

Sophämtning v 2

P g a de djupa spåren längst ut på vår väg så har Renova ansett att dom inte kan köra in på vägen. Vi är igång med att försöka lösa problemet på bästa sätt.

Enligt info från medlem, som varit i kontakt med Renova, så är det ok att tills vidare sätta ut extra sopsäckar.

Röjning, klippning och dikning

Kantklippning, Röjning, samt Dikning av Sannå Dalavägen

Under hösten kommer styrelsen att låta genomföra ytterligare en kantklippning,
ev. dikning samt röjning av växtlighet som växer in över vägområdet.

”Vägområde är det område som behövs för vägens bestånd, drift och underhåll. Förutom körbana ingår diken och dikenas slänter till bakslänts krön, eller till släntfot om vägen går på bank.” REV

”Vägområdet sträcker sig till en fri höjd, minst 4,60 m över vägen inom vägområdets fulla bredd. Alltså även utanför vägen över dikena. Om grenar från träd utanför vägområdet växer in mot och över vägen inom det ”fria rummet” skall dessa tas bort. Trädägare ska ges möjlighet att själv avlägsna grenarna.” REV

Styrelsen vill därmed be alla att senast 2010-11-07 se över sina häckar och buskar så dessa inte skymmer utfarter o sikt samt se över träd som växer ut över vägbanan.

Skiss fri sikt

Därefter kommer entreprenör att utföra nödvändig röjning.

Meddela gärna er mailadress till styrelsen.

styrelsen@sannadala.se

 

Information från styrelsen

Vår väg har ju efter den långa och stränga vintern ådragit sig ett antal sprickor som kommer att lagas under vecka 22 alt 23. Detta skall inte orsaka några större störningar enligt Sandahls som skall utföra arbetet. Maskinerna är av den art att de kan köras åt sidan när det kommer trafik. Vi ber om förståelse för att det kan bli lite väntan.

På medlemsmötet den 20/5 beslutades att återställa 3 farthinder men vi ersätter dessamed asfalt istället då de tidigare ansågs obekväma. Även detta arbete skall Sandahls (samma företag som asfalterade vår väg i höstas) utföra.

Protokollet från mötet kommer att läggas upp på denna hemsida samt anslås på anslagstavlan.

Även kantklippning är beställd och kommer att utföras innan midsommar förutsatt att det inte är för torrt i markerna.

Styrelsen vill be alla att se över sina häckar och buskar så dessa inte skymmer utfarter o sikt. Vägföreningen genom styrelsen har ett ansvar att se till att sikten inte är skymd men skall i första hand ge var och en möjlighet att själva klippa vid sin fastighet där det behövs.

Hälsningar

Styrelsen

Städdag och möte

Städdagen närmar sig. Den går i år av stapeln Söndagen den 9:e maj, kl 14.00 (inte 13.00 som det står i årsprotokollet). Se även anslagstavlan.

Samling hos Korsells med kratta, handskar o glatt humör. Vid händelse av regn, snö, dimma o drivis (allt på en gång) så flyttas städdagen till söndagen därpå, 16:e maj, samma tid.

På årsmötet bestämdes oxå att ha ett extra medlemsmöte angående våra vägbulor direkt efter städningen men då det kan vara lurigt med väder och tid så beslutade styrelsen att senarelägga mötet till Torsdagen den 20:e maj, kl 19.00 i Församlingshemmet.Separat kallelse kommer.

Önskar alla en trevlig och förhoppningsvis varm o solig Valborgshelg. smiley

Ordförande har ordet

Äntligen kom så vårdagjämningen och årsmötet. Inte riktigt på samma dag men nästan.

Vill tacka alla närvarande för ett bra möte och samtidigt tacka för det förnyade förtroendet som ordförande.

Nu ser vi fram emot mycket sol och härliga vårdagar och så ses vi på årets städdag den 9/5. Det kommer också att bli ett möte angående farthinder efter städdagens slut. Utskick kommer.

Tack för ordet smiley