Glad vår allihop!

Fakturor för vägavgiften är nu utskickade med förfallodatum 31/5.
Saknar du din faktura så kontakta styrelsen!

Vägstädning 2016!

Söndagen den 24 april är det dags för den årliga städningen av vår gemensamma väg.

Vi träffas  utanför familjen Sandberg på Sannådalavägen 105 och fördelar uppgifter och sopsäckar.  Start klockan 11.00! Även små insatser välkomnas.

På agendan står skräpplockning, klippning av utskjutande grenar och rensning av vägtrummor m.m.  Har Du något Du tycker bör göras så maila gärna styrelsen på styrelsen@sannadala.se snarast. Ta med egna lämpliga redskap!

Om Du inte har lämnat Din e-postadress till föreningen så var snäll och gör det snarast till styrelsen@sannadala.se  Vi behöver den för att skicka faktura och information till dig!

Om vädret är lockande och uppslutningen god, så avslutar vi med gemensam korvgrillning. Stora och små är lika välkomna.  Ta chansen att aktivt medverka till en vacker närmiljö och till en levande grannsamverkan där du bor!

OBS!  Om Du kör på vägen under denna tid så tänk på att det vistas ovanligt mycket vuxna, barn, djur och kanske avklippta grenar på vägen och visa extra mycket hänsyn!    Varmt välkomna alla, önskar styrelsen!

Var rastar Du hunden?

Styrelsen har fått mail från ledsen tomtägare som har plockat hundbajs från sin tomt. Vi kan bara hjälpa till att vädja till alla hundägare att använda de fina skogsområden vi har på vägen för avrastning och att ha koll på hunden på promenaden så att man kan ta hand om eventuella olyckor.

Välkommen på Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2016.

 Torsdagen den 31 mars, kl 19.00 i Släps församlingshem, stora salen

Under rubriken ”Årsmöteshandlingar 2016” finner du:

Styrelsen verksamhetsberättelse för 2015

Förslag till dagordning

Förslag till styrelse och revisorer

Välkomna hälsar Styrelsen!

Höst i Sannå Dala!

Sommaren har övergått i höst, vi ser fram emot en vacker sådan. Arbetet i styrelsen fortgår som vanligt och du når oss på styrelsen@sannadala.se. Lämna gärna Din mailadress där så kommer all information och nästa faktura den vägen. Är du intresserad av att ingå i styrelsen så tar vi gärna emot Din intresseanmälan!

?

Städning av vägen, välkomna!

På söndag den 26 april är det dags för den årliga städdagen på vår gemensamma väg.

Vi träffas allesammans utanför familjen Sandberg på Sannådalavägen 105 och fördelar uppgifter och sopsäckar.  Start klockan 10.00! Även små insatser välkomnas.

På agendan står skräpplockning, klippning av utskjutande grenar och rensning av vägtrummor m.m.  Har Du några speciella saker Du sett borde göras så maila gärna styrelsen på styrelsen@sannadala.se snarast. Ta med egna lämpliga redskap!

Om vädret är lockande och uppslutningen god, så avslutar vi med gemensam korvgrillning.

Stora och små är lika välkomna.  Ta chansen att aktivt medverka till en vacker närmiljö och till en levande grannsamverkan där du bor!

OBS!  Om Du kör på vägen under denna tid så tänk på att det vistas ovanligt mycket vuxna, barn, djur och kanske avklippta grenar på vägen och visa extra mycket hänsyn!

Varmt välkomna alla, önskar styrelsen!

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från Sannå-Dalavägens vägsamfällighet
ordinarie årsmöte 2015-03-30, kl 18.30
i Släps församlingshem

Närvarande: Andreas Sjölin, Maria Andersson, Daniel Svensson, Sten Falk, Max Jonason, Gunnar Nilson, Per Sandberg, Marianne Carlson, Roger Ramstedt, Kent Abrahamsson, Micael Wiklund, Tomas Edelborg, Eva-Gun Thelén, Johan Lycke, Daniel Mellhage, Dennis Andersson, Anette Andersson, Lars Liljebjörn, Kitty Olsson, Gun Korsell, Mikael Fredriksson, Stig-Arne Tindvall, Hasse Lundqvist,

1. Mötet förklarades öppnat av Gunnar Nilson.

2. Till mötesordförande valdes Gunnar Nilson.

3. Till mötessekreterare valdes Marianne Carlson

4. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna).
Stämman ansåg att mötet var i behörig ordning utlyst.

5. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

6. Till protokolljusterare valdes Max Jonason och Sten Falk.

7. Gunnar Nilson redogjorde för styrelsens verksamhet år 2014
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Revisionsberättelsen godkändes för år 2014

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014

10. Inga motioner har inkommit.

11. Arvoden. Styrelsen framförde förslag att avsätta 25.000:- till styrelsearvoden i nästa budget. Det framkom skattetekniska synpunkter men för övrigt godkände mötet förslaget

12. Budget och uttaxering. Styrelsens föreslår att uttaxering per andel 2015 kvarstår under 2015 (istället för 250 kr/andel). Mötet godkände förslaget.

13. Årsmötet godkände att förfallodag för vägavgiften 2015 är 2015-05-31.

14. Val av styrelserepresentanter. Gunnar Nilson, och Per Sandberg valdes på 1 år samt ytterligare två år (omval). Daniel Svensson valdes på två år(nyval).
Marianne Carlson och Marie Östman har ett år kvar av sina perioder som styrelseledamöter

Till suppleant valdes Andres Sjölin (omval). Maria Andersson avgår.

15. Gunnar Nilson valdes enhälligt till styrelsens ordförande år 2015.

15b.Val av revisorer. Sten Falk avgående (omval) Max Jonason (1 år kvar).
16. Årsmötet beslutade att städ- och röjdagen blir söndagen den 26 april, kl 10.00

17. Inga övriga frågor.

18. Styrelsens meddelande att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på
föreningens anslagstavla, senast 14 dagar efter stämman, enligt stadgarna.
Protokollet kommer även att finnas på hemsidan, www.sannadala.se samt mailas ut till alla som anger sin mailadress på styrelsen@sannadala.se

Mötet förklarades avslutat av Gunnar Nilson.

Vid Protokollet:
Marianne Carlson
Sekreterare
Max Jonason Sten Falk
Justeringsman Justeringsman

Välkommen på Årsmöte 2015!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2015.

Måndagen den 30 mars klockan 18.30 i stora salen, Släps församlingshem.

OBS! Efter ordinarie föreningsstämma kommer vi att hålla ett informationsmöte för bildandet av en ekonomisk vatten- och avloppsförening. Viktigt att så många som möjligt kan närvara.

 

Förslag till dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna)
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
 8. Revisionsberättelse för 2014
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
 10. Inkomna motioner och skrivelser: motioner ska ha inkommit senast 31/1 2015.
 11. Ersättning för styrelse och revisorer (se budgetförslag 2015)
 12. Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2015. Styrelsen föreslår oförändrad uttaxering för 2015.
 13. Förfallodag för vägavgift 2015: 2015-05-31
 14. Val av styrelserepresentanter (5 st, varav 3 avgående) och 2 suppleanter
 15. Val av styrelseordförande (i övrigt konstituerar sig styrelsen själv)
 16. Städ- och röjdag: söndagen den 26 april, kl 10.00
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötets avslutande

 

Förslag till styrelse och revisorer 2015

Styrelse 2014

Ordförande: Gunnar Nilson                                           ( avgående )

Sekreterare: Marie Östman                                           (vald på 1 år till )

Kassör: Maria Andersson                         (avgående )

Ledamot: Marianne Carlson                                          (vald på 1 år till )

Ledamot: Per Sandberg                           (avgående)

Suppleant: Andreas Sjölin                        (avgående)

Suppleant: Daniel Svensson                                          ( avgående )

 

Styrelsen är också valberedning och föreslår för 2015 följande ledamöter till styrelsen:

Ledamöter: Marie östman, Gunnar Nilson, Marianne Carlson, Per Sandberg, Daniel Svensson

Avgående: Maria Andersson

 Nyval:

Ledamöter: Gunnar Nilson, Daniel Svensson, Per Sandberg,

Suppleanter: Andreas Sjölin

Revisorer 2014

 Max Jonason                                                               (vald på 1 år till)

Sten Falk                                                                        (vald på 1 år till)

 

Revisorer 2015

Max Jonason                                                                 (avgående)

Sten Falk                                                                        (avgående)