Städning av vägen, välkomna!

På söndag den 26 april är det dags för den årliga städdagen på vår gemensamma väg.

Vi träffas allesammans utanför familjen Sandberg på Sannådalavägen 105 och fördelar uppgifter och sopsäckar.  Start klockan 10.00! Även små insatser välkomnas.

På agendan står skräpplockning, klippning av utskjutande grenar och rensning av vägtrummor m.m.  Har Du några speciella saker Du sett borde göras så maila gärna styrelsen på styrelsen@sannadala.se snarast. Ta med egna lämpliga redskap!

Om vädret är lockande och uppslutningen god, så avslutar vi med gemensam korvgrillning.

Stora och små är lika välkomna.  Ta chansen att aktivt medverka till en vacker närmiljö och till en levande grannsamverkan där du bor!

OBS!  Om Du kör på vägen under denna tid så tänk på att det vistas ovanligt mycket vuxna, barn, djur och kanske avklippta grenar på vägen och visa extra mycket hänsyn!

Varmt välkomna alla, önskar styrelsen!

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från Sannå-Dalavägens vägsamfällighet
ordinarie årsmöte 2015-03-30, kl 18.30
i Släps församlingshem

Närvarande: Andreas Sjölin, Maria Andersson, Daniel Svensson, Sten Falk, Max Jonason, Gunnar Nilson, Per Sandberg, Marianne Carlson, Roger Ramstedt, Kent Abrahamsson, Micael Wiklund, Tomas Edelborg, Eva-Gun Thelén, Johan Lycke, Daniel Mellhage, Dennis Andersson, Anette Andersson, Lars Liljebjörn, Kitty Olsson, Gun Korsell, Mikael Fredriksson, Stig-Arne Tindvall, Hasse Lundqvist,

1. Mötet förklarades öppnat av Gunnar Nilson.

2. Till mötesordförande valdes Gunnar Nilson.

3. Till mötessekreterare valdes Marianne Carlson

4. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna).
Stämman ansåg att mötet var i behörig ordning utlyst.

5. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

6. Till protokolljusterare valdes Max Jonason och Sten Falk.

7. Gunnar Nilson redogjorde för styrelsens verksamhet år 2014
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Revisionsberättelsen godkändes för år 2014

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014

10. Inga motioner har inkommit.

11. Arvoden. Styrelsen framförde förslag att avsätta 25.000:- till styrelsearvoden i nästa budget. Det framkom skattetekniska synpunkter men för övrigt godkände mötet förslaget

12. Budget och uttaxering. Styrelsens föreslår att uttaxering per andel 2015 kvarstår under 2015 (istället för 250 kr/andel). Mötet godkände förslaget.

13. Årsmötet godkände att förfallodag för vägavgiften 2015 är 2015-05-31.

14. Val av styrelserepresentanter. Gunnar Nilson, och Per Sandberg valdes på 1 år samt ytterligare två år (omval). Daniel Svensson valdes på två år(nyval).
Marianne Carlson och Marie Östman har ett år kvar av sina perioder som styrelseledamöter

Till suppleant valdes Andres Sjölin (omval). Maria Andersson avgår.

15. Gunnar Nilson valdes enhälligt till styrelsens ordförande år 2015.

15b.Val av revisorer. Sten Falk avgående (omval) Max Jonason (1 år kvar).
16. Årsmötet beslutade att städ- och röjdagen blir söndagen den 26 april, kl 10.00

17. Inga övriga frågor.

18. Styrelsens meddelande att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på
föreningens anslagstavla, senast 14 dagar efter stämman, enligt stadgarna.
Protokollet kommer även att finnas på hemsidan, www.sannadala.se samt mailas ut till alla som anger sin mailadress på styrelsen@sannadala.se

Mötet förklarades avslutat av Gunnar Nilson.

Vid Protokollet:
Marianne Carlson
Sekreterare
Max Jonason Sten Falk
Justeringsman Justeringsman