Välkommen på Årsmöte 2015!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2015.

Måndagen den 30 mars klockan 18.30 i stora salen, Släps församlingshem.

OBS! Efter ordinarie föreningsstämma kommer vi att hålla ett informationsmöte för bildandet av en ekonomisk vatten- och avloppsförening. Viktigt att så många som möjligt kan närvara.

 

Förslag till dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst (14 dagar enligt stadgarna)
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
 8. Revisionsberättelse för 2014
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
 10. Inkomna motioner och skrivelser: motioner ska ha inkommit senast 31/1 2015.
 11. Ersättning för styrelse och revisorer (se budgetförslag 2015)
 12. Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2015. Styrelsen föreslår oförändrad uttaxering för 2015.
 13. Förfallodag för vägavgift 2015: 2015-05-31
 14. Val av styrelserepresentanter (5 st, varav 3 avgående) och 2 suppleanter
 15. Val av styrelseordförande (i övrigt konstituerar sig styrelsen själv)
 16. Städ- och röjdag: söndagen den 26 april, kl 10.00
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötets avslutande

 

Förslag till styrelse och revisorer 2015

Styrelse 2014

Ordförande: Gunnar Nilson                                           ( avgående )

Sekreterare: Marie Östman                                           (vald på 1 år till )

Kassör: Maria Andersson                         (avgående )

Ledamot: Marianne Carlson                                          (vald på 1 år till )

Ledamot: Per Sandberg                           (avgående)

Suppleant: Andreas Sjölin                        (avgående)

Suppleant: Daniel Svensson                                          ( avgående )

 

Styrelsen är också valberedning och föreslår för 2015 följande ledamöter till styrelsen:

Ledamöter: Marie östman, Gunnar Nilson, Marianne Carlson, Per Sandberg, Daniel Svensson

Avgående: Maria Andersson

 Nyval:

Ledamöter: Gunnar Nilson, Daniel Svensson, Per Sandberg,

Suppleanter: Andreas Sjölin

Revisorer 2014

 Max Jonason                                                               (vald på 1 år till)

Sten Falk                                                                        (vald på 1 år till)

 

Revisorer 2015

Max Jonason                                                                 (avgående)

Sten Falk                                                                        (avgående)